Redovite kontrole

Ispitivanje plinskih instalacija

Redoviti periodički pregledi regulirani su na temelju:

Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/2010)
Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/2005, 92/2010)
Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/2002)
Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
Odluke o opskrbi plinom Montcogim – Plinare d.o.o.
Ugovora o opskrbi plinom sklopljenim između Vas kao Potrošača i Montcogim-Plinare d.o.o.

Kao Potrošač ste dužni ispitati ispravnost svojih plinskih instalacija od uličnog priključka do trošila, te trošila tijekom uporabe u slijedećim rokovima:

Najmanje jedan puta u 8 (osam) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

(a) stambenu građevinu do 400 m2

(b) pojedinačni stan sa instaliranom snagom trošila do 50 kW,

(c) višestambene građevine (zajednički djelovi i pojedinačni stanovi) koje u svojem sastavu mogu imati i posebne kućne plinske uređaje za centralno grijanja ukupne instalirane snage do 50 kW.

Najmanje jedan puta u 5 (pet) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost  plinske instalacije za :

(a) Pravne osobe (ustanove, obrti i mala gospodarstva) s trošilima pojedinačne snage do 50 kW i  ukupne instalirane snage do 100 k W

Najmanje jedan puta u 2 (dvije) godine ispituje se ispravnost i nepropusnost  plinske instalacije za :

(a) tehnološka postrojenja i obrte kod kojih se plinska instalacija smatra oruđem za rad, a pojedinačne snage trošila veće od 50 kW

(b) tehnološka postrojenja i obrte s instaliranim trošilima ukupne snage veće od 100 kW

(c) Industrijske kuhinje ukupne snage trošila do 50 kW s prirodnom ventilacijom

(d) plinske kotlovnice ukupne instalirane snage od 50 do 350 kW

(e) plinske instalacije sa radnim tlakom od 0,1 do 1 bar

Najmanje jedan (1) puta godišnje ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

(a) plinske kotlovnice ukupne instalirane snage iznad 350 kW

(b) plinske instalacije s radnim tlakom većim od 1 bar

(c) Industrijske kuhinje s prisilnom ventilacijom bez obzira na ukupno instaliranu snagu trošila

Provjere i ispitivanja, koji se propisuju ovim Pravilnikom, a nisu obuhvaćeni opsegom i rokom za pregled plinske instalacije propisanim odredbama važećih hrvatskih propisa za građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica, vrše se u roku koji nije duži od jedne godine.

Ispitivanja mogu obavljati isključivo ovlaštene pravne i fizičke osobe.
Usluga redovnog ispitivanja plinskih instalacija naplaćuje se prema cjeniku za nestandardne usluge – DISTRIBUCIJA.

O ispravnosti ispitane Vaše plinske instalacije i trošila ovlašteni ispitivač izdaje Uvjerenje čiju ste kopiju dužni dostaviti u Montcogim-Plinaru.
Predmetno Uvjerenje dužni ste čuvati i pokazati na zahtjev nadležne inspekcije.

Baždarenje plinomjera

Zakonski propisi za baždarenje plinomjera regulirani su na temelju:

Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/2014)
Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/2015, NN 66/2018)
Pravilnika o mjernim jedinicama (NN 88/2015)

Sukladno zakonskim propisima, Montcogim-Plinara d.o.o. provodi redovitu zamjenu plinomjera u svrhu ispitivanja njihove točnosti mjerenja.