objavljeno 29.03.2019.Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2019. do 31.03.2020.g.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2019. do 31.03.2020.g.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2019. donijela je Odluku o iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.g. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.g.(NN 15/19).

cijena-plina-2019-01-04

fiksna-mj-naknada-2019

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-Plinare d.o.o. razvrstani su u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18) prema slijedećim kriterijima:

Tarifni modeli 2018