Postupak do priključenja

Dokumenti potrebni za priključenje

1. ENERGETSKI UVJETI

– vrijede 2 godine od datuma izdavanja

Ispunjeni i potpisani Zahtjev za izdavanje ENERGETSKIH UVJETA – dokument predaje vlasnik ili Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

-Za već izgrađene građevine – KOPIJA PRAVOMOĆNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ili RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA ili POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA ili RJEŠENJE IZVEDENOG STANJA ili POTVRDA IZVEDENOG STANJA (dokument izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša) – bez ovog dokumenta PRIKLJUČENJE NIJE MOGUĆE!

– Za građevine izgrađene prije 15.02.1968. umjesto PRAVOMOĆNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE može se predati UVJERENJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE da je građevina evidentirana u katastru prije 15.02.1968. (dokument izdaje Područni ured za katastar)

-Za NOVE građevine – Potvrdu glavnog projekta ili Rješenje o uvjetima građenja izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nakon dobivanja Energetskih uvjeta, pa se u tom slučaju taj dokument predaje prije izdavanja Energetske suglasnosti

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA ne starija od 6 mjeseci (dokument izdaje Područni ured za katastar) – original

KOPIJA VLASNIČKOG LISTA – GRUNTOVNICE ne starija od 1 mjesec (dokument izdaje Gruntovnica)

KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE vlasnika građevine/katastarske čestice ili IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA za tvrtke

IDEJNO RJEŠENJE

Ovlašteni projektant preuzima ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKIH UVJETA, te popunjava ostatak zahtjeva uz izradu idejnog rješenja

IDEJNO RJEŠENJE minimalno mora sadržavati:

KOPIJU KATASTARSKOG PLANA sa ucrtanom građevinom na čestici POVRŠINU PROSTORA u m2 i VOLUMEN PROSTORA u m3 koji će se grijati/hladiti Predviđeno

NAZIVNO TOPLINSKO OPTEREĆENJE i NAZIVNI TOPLINSKI KAPACITET (SNAGU) TROŠILA predviđenih za GRIJANJE, HLAĐENJE ili PROIZVODNI PROCES NACRTE GRAĐEVINE

Navesti na KOJOJ KATASTARSKOJ ČESTICI će se izvršiti priključak plina sa NAZIVOM ULICE, KUĆNIM BROJEM i NASELJEM. Ako kućnog broja nema, potrebno ga je prije priključenja zatražiti od Područnog ureda za katastar

2. POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIM UVJETIMA

Ispunjeni i potpisani Zahtjev za potvrdu o uskladenosti tehnicke dokumentacije – dokument predaje vlasnik ili projektant

PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE3 primjerka projekta, od kojih jedan ostaje u arhivi Montcogim-Plinare d.o.o. Projekt mora sadržavati prethodno izdane važeće ENERGETSKE UVJETE

3. ENERGETSKA SUGLASNOST

– vrijedi 2 godine od datuma izdavanja

Ispunjeni i potpisani Zahtjev za izdavanje ENERGETSKE SUGLASNOSTI – dokument predaje vlasnik

PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE na koji je izdana suglasnost – prema njemu se izvodi kućni priključak i unutarnja plinska instalacija

Za NOVE građevine – RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA ili POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA ili RJEŠENJE IZVEDENOG STANJA ili POTVRDA IZVEDENOG STANJA KOPIJA KATASTARSKOG PLANA ne starija od 6 mjeseci (dokument izdaje Područni ured za katastar) – ukoliko je došlo do bilo kakve promjene (npr. parcelacija) u odnosu na prethodno izdane energetske uvjete  – original

KOPIJA VLASNIČKOG LISTA – GRUNTOVNICE ne starija od 1 mjesec (dokument izdaje Gruntovnica) – ukoliko je došlo do bilo kakve promjene (promjena vlasnika) u odnosu na prethodno izdane energetske uvjete

POPIS STAMBENIH I POSLOVNIH JEDINICA za višestambene i/ili poslovne građevnie – elaborat o etažiranju

Postupak do UGOVORA O PRIKLJUČENJU

1. Ishoditi ENERGETSKE UVJETE

2. Na temelju energetskih uvjeta izraditi projekt kućnog priključka i plinske instalacije kod odabranog ovlaštenog projektanta, te ishoditi POTVRDU O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIM UVJETIMA

Ako se ustanove nedostaci na projektu, projekti se vraćaju na ispravak sa popisom tretinoin cream without prescription primjedbi koje projektant treba ispraviti. Nakon ispravka projekte treba vratiti u Montcogim-Plinaru na ponovni pregled, uz popis primjedbi Kada projekt nema nedostataka ili su ispravljene sve primjedbe izdaje se POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIM UVJETIMA i svaki se projekt ovjerava se žigom Montcogim-Plinare d.o.o. i potpisom odgovorne osobe. Jedan (1) primjerak projekta ostaje u arhivi Montcogim-Plinare d.o.o., a dva (2) vraćamo investitoru

3. Ishoditi ENERGETSKU SUGLASNOST

4. POTVRDA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE da se za navedenu česticu ne vodi sudski spor ili inspekcijski postupak, da građevina nije u zoni rušenja, te da ne postoji nikakva druga pravna zapreka – Montcogim-Plinara d.o.o. 30 mg lansoprazole šalje zahtjev za potvrdom na temelju predanog dokumenta o odobrenom građenju

5. UGOVOR O PRIKLJUČENJU

Period realizacije pojedine faze

ENERGETSKI UVJETI – maksimalno jedan (1) mjesec od podnošenja zahtjeva

POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIM UVJETIMA – maksimalno jedan (1) mjesec od ispravljenih svih primjedbi na projekt

ODOBRENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE – nije pod ingerencijom Montcogim-Plinare d.o.o.

Za svaku građevinu službeno šaljemo kopiju dokumenta o odobrenom građenju na GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU kako bi dobili odobrenje za priključak na plinski sustav. Odobrenje dobivamo ako se ne vodi nikakav sudski spor, inspekcijski postupak, dose of allegra ako građevina nije u zoni rušenja, te ako ne postoji nikakva druga pravna zapreka (prosječno vrijeme dobivanja odobrenja je oko mjesec dana)

POTPIS UGOVORA O PRIKLJUČENJU – u trenutku kad je dobivena Energetska Suglasnost i Odobrenje Građevinske Inspekcije, te kada vremenski uvjeti omogućuju izvođenje kućnog priključka.

IZVOĐENJE KUĆNOG PRIKLJUČKA – prema ugovoru do tri (3) mjeseca od potpisa ugovora (preciznije vrijeme možete dobiti prilikom samog potpisivanja ugovora jer ovisi o trenutnim aktivnostima izvođača radova)

IZVOĐENJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – prema projektu na koji je dobivena Potvrda o Usklađenosti Tehničke Dokumentacije s Posebnim Uvjetima i nakon dobivene Energetske Suglasnosti, te prema dogovoru s OVLAŠTENIM PLINOINSTALATEROM, registriranom u Montcogim-Plinari, koji treba prijaviti izvođenje plinske instalacije prije izvođenja radova

PREUZIMANJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – prema dogovoru ovlaštenog plinoinstalatera i Montcogim-Plinare d.o.o.

POSTAVLJANJE PLINOMJERA, KUĆNOG ORMARIĆA I REGULATORA – nakon što je preuzeta plinska instalacija, kad su ispravno postavljena i spojena ispravna plinska trošila, te kad su dobiveni atesti dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak – prema dogovoru investitora/vlasnika sa uredom Montcogim-Plinare d.o.o.